From the Dutch newspaper “De Telegraaf”,please find English translation below after original article:

Consulaat ook in VS geliefd

12-09-2013 (pagina 025)

DEN HAAG – Na Beieren slaat ook Michigan alarm over de teruglopende handel met Nederland. Het parlement van de Amerikaanse staat roept minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) op het Nederlandse consulaat-generaal in Chicago open te houden. In een verklaring wijst het parlement van Michigan erop dat het Midden-Westen van de VS niet alleen meer dan een miljoen inwoners van Nederlandse oorsprong telt en dat een groot aantal steden door de Nederlanders werden gesticht, maar ook dat de handel met Nederland van vitaal belang is.

„Een volle 27% van de Nederlandse export naar de VS gaat naar Illinois, Ohio en Michigan”, zo staat in de verklaring. In die laatste staat groeit de Nederlandse export zelfs fors. „Het sluiten van het consulaat-generaal in de regio zal slecht zijn voor de groeiende economische activiteit en de speciale relatie tussen Nederland en Michigan.”

Het kabinet bezuinigt EUR 100 miljoen op het diplomatiekepostennetwerk. Dat betekent onder meer dat de consulaten in München, Milaan, Antwerpen, Osaka en Chicago dicht gaan. Onder werkgevers is zeer veel weerstand tegen het besluit, omdat het Nederlandse bedrijfsleven juist in deze regio’s veel geld verdient. De consulaten helpen ondernemers met vergunningen en met toetreding of verkenning van de lokale markt. Ze vervullen daardoor een belangrijke rol voor onze buitenlandse handel.

De Beierse deelstaatpremier Seehofer drong er onlangs bij premier Rutte op aan om van de sluiting van het consulaat in München af te zien, en ook de Nederlandse bedrijven in Beieren vrezen sterke terugloop van hun orders.De Vlamingen zijn eveneens sceptisch. In de Tweede Kamer wordt de druk op het kabinet opgevoerd om de sluiting van de consulaten (deels) ongedaan te maken.

„Dat Michigan nu ook boos is, is andermaal een bevestiging dat we met deze bezuiniging snijden in gezond vlees”, zegt Kamerlid Sjoerdsma van D66. „Zowel Beieren als in Michigan zeggen ze: hier wordt geld verdiend met hulp van het consulaat-generaal, dus sluit het niet. Dat signaal mag het kabinet niet negeren.”

Sjoerdsma stelt Kamervragen naar aanleiding van de noodsignalen uit het buitenland. Regeringspartij VVD heeft ook grote moeite met het sluiten van posten in gebieden die economisch floreren. De liberalen broeden op een oplossing. Minister Kamp (Economische Zaken) zegde de Kamer deze week toe dat het kabinet kijkt naar alternatieve ondersteuning voor ondernemers in buitenlandse regio’s waar consulaten sluiten. Te denken valt aan de vestiging van handelskantoren, deels bekostigd door bedrijven te laten meebetalen aan de dienstverlening.

 

Rigter, Niels

———————————–

 ENGLISH TRANSLATION

—————————————

After Bavaria, Michigan also sounds the alarm about the declining trade with the Netherlands . The parliament of the US state calls on Minister Timmermans to keep the Consulate General in Chicago open. In a statement the Parliament of Michigan points out that the Midwest of the USnot only counts more than one million inhabitants of Dutch origin and that many cities were founded by the Dutch but also that trade with the Netherlands is vital .

“A full 27% of the Dutch exports to the U.S. goes to Illinois , Ohio and Michigan”, it says in the statement. In the latter state, the Dutch exports are growing sharply. “Closing the Consulate General in the region will be bad for the growing economic activity and the special relationship between the Netherlands and Michigan”.

The government cuts EUR 100 million from the diplomatic post network . This means among other things that the consulates in Munich , Milan , Antwerp , Osaka and Chicago will close . Among employers there is a lot of resistance against this decision because  Dutch business in precisely these regions make a lot of money. The consulates assist entrepreneurs with permits and accession or exploration of the local market . They therefore play an important role for our foreign trade .

The Bavarian state premier Seehofer recently urged Prime Minister Rutte on to abandon the closure of the consulate in Munich and also the Dutch companies in Bavaria fear a strong decline of their orders. The Flemish are also skeptical . In the Dutch Second Chamber of parliament, the pressure on the government has been stepped up to (partly) undo the closing of the consulates.

“That Michigan is also angry now, is again a confirmation that these cutbacks are cutting into healthy meat”, said MP Sjoerdsma D66 . “Both in Bavaria and Michigan they say: money is earned here with the help of the Consulate General, so do not close it. This signal should not be ignored by the government”.

Sjoerdsma asks parliamentary questions in response to the distress signals from abroad. Government Party VVD also has great difficulty in closing posts in areas that are economically flourishing. The Liberals are considering a solution. Minister Kamp (Economic Affairs) promised the House this week that the government is looking into alternative support for entrepreneurs in foreign regions where consulates are closing. These include the establishment of

trade offices, funded in part by companies.

–Niels Rigter–

 

CategoryNews

© 2019 Dutch American Chamber of Commerce, Inc.

Design by BM6